แรงงาน

แรงงานเพื่อนบ้าน

การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ได้นำพาเฉพาะการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของคนงานต่างจังหวัดเข้าสู่เมืองเท่านั้น แต่บ้านเรา…ประเทศไทย ยังมีคนอีกมากมายโดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาใช้ชีวิต ทำงาน และเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองเศรษฐกิจ

Copyright © 2019. All rights reserved.