Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

ส.ป.ก. 4-01

ส.ป.ก.4-01 ความเป็นจริง ณ พ.ศ. ปัจจุบัน

ในกลุ่มคนที่ติดตามประเด็นที่ดิน ต่างรู้ข้อมูลเรื่องการกระจุกและกระจายตัวของที่ดิน ต่างรู้ว่าคนส่วนน้อยนิด 0.007% ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศ ว่าเป็นคนกลุ่มใดบ้าง ข้อมูลเหล่านั้นมีหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อได้ แต่พูดไม่ได้ เหตุผลที่พูดไม่ได้ถึงรู้ก็บอกไม่ได้อีกเช่นกัน

Copyright © 2019. All rights reserved.