Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

ทุ่งกุลาร้องไห้

ทุ่งกุลาฯ ณ 2553 : เมื่อมังกรคือความชั่ว และวัวกลายเป็นแพะ

ผมนั่งดูข่าวแม่น้ำโขง ชี มูล อันตรธานสายน้ำกลับกลายเป็นโขดหินและดินทรายด้วยความเจ็บปวด บทนิทานเรื่องทุ่งกุลาร้องไห้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ภาพแผ่นดินเวิ้งว้างร้างซึ่งต้นไม้ใบหญ้าและสายน้ำถูกประดิษฐ์สร้างในจินตนาการ

Copyright © 2019. All rights reserved.